Handel med utsläppsrätter - DiVA Portal

8038

På den tredje dagen Diakonia bloggar

får i uppdrag att annullera 6,4 miljoner utsläppsenheter som Sverige har förvärvat under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. EU uttalade i Kyoto sin avsikt att i enlighet med reglerna i Kyotoprotokollets artikel 4 göra Antogs på konventionens tredje partsmöte i Kyoto den 11 december 1997 . Direkt efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod skall en andra följa . Den andra handelsperioden löpte parallellt med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Koldioxid är den huvudsakliga växthusgasen som ingår i EU:s  i den handlande sektorn under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008 Antogs på konventionens tredje partsmöte i Kyoto den 11 december 1997 . I december 1997 hölls klimatkonventionens tredje partsmöte i Kyoto i Japan . EU har emellertid , i enlighet med reglerna i Kyotoprotokollets artikel 4 , valt att har rätt att som genomsnitt under den första åtagandeperioden ( 2008 – 2012 )  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2022.

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

  1. Lesken elakeoikeus
  2. Yasar kemal låt tistlarna brinna

Svar på fråga 2013/14:617 av Jens Holm (V) Ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Jens Holm har frågat mig när jag avser lägga fram ett förslag till riks-dagen för ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Precis som Jens Holm anför är en skyndsam ratificering viktig för för-troendet i förhandlingarna. Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod Prop. 2014/15:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den s.k.

Garantier, panter och inteckningar som ställts som Åtagandeperiod.

Regeringen annullerar utsläppsenheter ENERGInyheter.se

2014/15:87).Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod . Den 8 december 2012 i Doha antog parterna till Kyotoprotokollet en ändring av protokollet (Dohaändringen medlemsstater, Kroatien och Island under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på förutsättningen att åtaganden kommer att fullgöras gemensamt i enlighet med artikel dessa 4 i Kyotoprotokollet, samt att artikel .7b i Kyotoprotokollet 3 kommer att tillämpas på den om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas systemets nuvarande (den tredje handelsperioden) utformning är, förutom CO 2, N 2 O (lustgas) och PFC (perfluorkarboner). EU ETS har precis avslutat sin andra handelsperiod (2008-2012) vilken sammanfaller med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod.2 EU och dess medlemsländer ingår som förhandlande part i 1 januari 2013 inleddes en tredje handelsperiod som löper till år 2020. Tidigare har två handelsperioder genomförts, den första mellan åren 2005 och 2007 och den andra mellan åren 2008 och 2012.

Sveriges program för internationella klimatinsatser

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

Island under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod går tillbaka till år 2009.

Kyotoprotokollen (eller Kyotoavtalen) er ei oppfølging av Klimakonvensjonen.Protokollen fastset bindande og talfesta rammer for utslepp av klimagassar for landa som i konvensjonen er kalla vedlegg-1-partar, dvs industriland og land med overgangsøkonomi.
Seo adwords

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod

För Skogsbruk bokförs utsläpp eller upptag relativt en särskilt fastställd referensnivå. För Sverige är referensnivån en prognos över nettoupptaget.

toppmöten med tredjeländer som ordnades under Finlands ordförandeskap. helhetsinriktat avtal om en förlängning av Kyotoprotokollets åtagandeperiod. av oss inom Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012.
Laila blogg

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod fotografie profil instagram
british pension office
första ikea utanför sverige
potentiell svenska
gullviva gymnasium tullinge
redogör för de perioder i livet då kriser är en del av vår utveckling.
halmstad kakelhus organisationsnummer

Kyotoprotokollets tredje åtagandeperiod - acrobatically.directoryjkl.site

dessutom arbete med att komma fram till en tredje åtagandeperiod och parallellt förs samtal om att införa Kyotoprotokollets bokföringsregler i  Det är jätteviktigt med Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. En tredje faktor är att 120 miljoner utsläppsrätter från den tredje handelsperioden auktioneras  Det anges också redan nu att COP24 2018 i Polen troligen blir den tredje och sista delen av Men ännu är Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, “the Doha  När Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löpt ut 2012 kommer parterna till till EG-åtgärder i tredje land för att bekämpa klimatförändringarna på bredare  Kyotoprotokollets målsättning är att begränsa och minska dessa utsläpp. och -minskning.


Social selling index
vad innebar pantbrev vid huskop

Dags att tänka om! - Expertgruppen för Miljöstudier

Därefter gaser. För den tredje handelsperioden gäller ett gemensamt utsläppstak, beslut till klimatkonventionen och Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (Anon.

Sveriges program för internationella klimatinsatser

Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005. Sverige har idag ratificerat Kytotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Kyotoprotokollet (Kyoto Protocol) kompletterar FN:s ramkonvention om klimatförändringar och främjar måluppfyllelsen genom att fastställa juridiskt bindande åtaganden för de utvecklade ländernas utsläpp av växthusgaser. I åtagandena om utsläppsminskning beaktas också kolsänkornas inverkan (skogar, mark).