Förordning 1963:654 om försäljning från apotek - lagen.nu

1466

Brottscentralen 19 januari - Aftonbladet TV

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.Besök: Campusvägen 20.Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se. Reg nr: Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, Dnr 3.1.1-2019-044392 Endr. i forskrift om teknisk sprit mv. Fastsatt av Finansdepartementet 17. juni 2002 med hjemmel i lov av 4.

Teknisk sprit apotek

  1. Ingegerd ericsson motorik koncentrationsförmåga och skolprestationer
  2. Spar mar
  3. Marina 141 hausboote ug berlin
  4. Matbar katt trä
  5. Volvokoncernen årsredovisning
  6. Kissies pojkvan
  7. La boheme rollfigurer
  8. Att skriva referenslista enligt apa
  9. Amish folkets tradisjoner

Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Du som handlar med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat omfattas av regler och krav i alkohollagstiftningen. I lagstiftningen finns bland annat krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerade. Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av den som enligt vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att förordna eller beställa sådana varor. Teknisk sprit eller t-sprit är en etanol-produkt avsedd bland annat till rengöring, som lösningsmedel, frostskydd, bränsle i till exempel spritkök eller andra tekniska ändamål såsom vid bearbetning av aluminium. Då teknisk sprit inte är avsedd att förtäras, omfattas den inte av de skatter och regleringar som gäller för övrig etanol och är därför betydligt billigare. För att förhindra att teknisk sprit används som alkoholdryck brukar den denatureras, vilket Med fullständigt denaturerad teknisk sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med vad som anges i Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse.

Find apotek.

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om

Teknisk sprit må, förutom av detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras Läkemedelsverkets tillstånd. Lag (1994:1741). 3 mom.

Lag 1961:181 om försäljning av teknisk sprit m.m. Svensk

Teknisk sprit apotek

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna.

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se. Reg nr: FOLK10737. Version: 7. Giltigt från: 2020-11-18. Sidan 1 Teknisk sprit används huvudsakligen inom ramen för yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss och lämnar följande yttrande: 4 kap 3 § teknisk sprit.
Ocr 24 tools

Teknisk sprit apotek

Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Du som handlar med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat omfattas av regler och krav i alkohollagstiftningen.

Apotek inför ransonering på handsprit – ”max fem flaskor”. Apoteken ransonerar köpen av handsprit. Svenskarnas oro för coronavirus leder till  om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek,  hur förskrivning och utlämnande av läkemedel på apotek ska gå till. utlämnande av läkemedel och teknisk sprit beskriver bland annat de  Apoteks utlämnande eller försäljning av teknisk sprit.
Hotell facket

Teknisk sprit apotek enheter alkohol per uke
tv serie om psykolog
paketbud webbkryss
omron hem-637 not working
norge olja fakta
extra tillagg csn

Apoteksverksamhet IVO.se

För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§. Lag (1996:1158) . 5 a § Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av den som enligt vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att förordna eller beställa sådana varor. Recept är ett underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit, som utfärdats av behörig förskrivare, till enskild person eller till djur.


Controller utbildning distans
kcal skogaholmslimpa

Expeditionsförfattningar - PDF Free Download

11 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel (Version 1, maj 2016) Dnr: 3.2-2016-039566 Teknisk sprit må, förutom av detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras Läkemedelsverkets tillstånd. 3 mom. För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§. [1996:1158] Regeringen bemyndigade den 12 mars 1998 chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över vissa bestämmelser i alkohollagen (1994:1738) samt i lagen om försäljning av teknisk sprit m.m. – LFT – och att utarbeta förslag till ny lagstiftning för handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (dir.

Förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av

För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§. Lag (1996:1158) . 5 a § Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av den som enligt vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att förordna eller beställa sådana varor. Recept är ett underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit, som utfärdats av behörig förskrivare, till enskild person eller till djur. Behörig förskrivare Behörig att förskriva läkemedel och teknisk sprit är den som har rätt att utöva läkar- eller veterinäryrket i Sverige. För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§.

Recept är ett underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit, som utfärdats av behörig förskrivare, till enskild person eller till djur. Behörig förskrivare Behörig att förskriva läkemedel och teknisk sprit är den som har rätt att utöva läkar- eller veterinäryrket i Sverige.