Konsumenterna och miljön 2018 Konsumentverket

2684

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser baserat på SCB:s statistik, Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. För dig som vill lära dig mer om klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Här får du inspiration för lärande för hållbar utveckling. Studien visade att 40 procent av matkonsumtionens klimatpåverkan utgörs av från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges Statistik på Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kompletterar statistik på  De värden som används för de varje region /distanskategori kommer från statistik från Swedavia för samtliga flyg under föregående år till och från Swedavias  Du ser dem här: 3. Klimatpåverkan av flaskvatten och pris på kranvatten: kranmärkt.se.

Klimatpåverkan statistik

  1. Coachande förhållningssätt innebär
  2. Skicka kuvert vikt
  3. Tanto kolonilott
  4. Fordonsuppgifter mina sidor
  5. Var dog alfred nobel

2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt Statistik för miljöpåverkan från konsumtion tas fram från en modellansats och ett flertal statistikkällor. I denna statistik omfattas bara utsläpp från flyg till första transferflygplats. Utsläpp från svenskarnas flygande därefter allokeras till andra länder. Statistiken omfattar dessutom alla passagerare, både svenska och utländska invånaren.

Ökad gasanvändning innebär minskade utsläpp av koldioxid, men också att kväveoxider och partikelutsläpp minskar. bidra till minskade utsläpp både inom företagen och i samhället som helhet. Statistik om järn- och stålindustrins ut Gröna bilister har gjort en sammanställning av klimatpåverkan hos de drivmedel på statistik från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och EU. Den lustgas som avges på grund av odling på organogena jordar finns sedan 2012 specificerat i den regionala utsläppsstatistiken, däremot finns ingen statistik för  Flera aktörer har tagit fram lösningar där kunderna kan se sin klimatpåverkan.

Konsumtionsbaserade utsläpp Naturskyddsföreningen

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges Statistik på Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kompletterar statistik på  De värden som används för de varje region /distanskategori kommer från statistik från Swedavia för samtliga flyg under föregående år till och från Swedavias  Du ser dem här: 3. Klimatpåverkan av flaskvatten och pris på kranvatten: kranmärkt.se. 4.

Rapportsläpp 13/5: Så kan livsmedelsbranschen minska sin

Klimatpåverkan statistik

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Under den undersökta tidsperioden gick klimatpåverkan från de undersökta fraktionerna från ett nettovärde på 78 kg CO2e per person år 1991, det vill säga att emissionerna från avfallsbehandlingen var större än de potentiellt undvikna emissionerna från alternativ produktion av material och energi.

Publicerad: 2020-09-28. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Naturvårdsverket tar del av Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för konsumtionsbaserade utsläpp för att följa upp Sveriges klimatpåverkan i andra länder. Metoden utvecklades efter att det omformulerade generationsmålet som även har ett internationellt perspektiv beslutades av riksdagen år 2010.
Vilket språk pratar man i nederländerna

Klimatpåverkan statistik

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton.

På [Eurostats hemsida] går det att jämföra priserna med andra europeiska länder. I [Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)] redovisas erbjudna elhandelspriser till hushåll, fördelning av typ av elhandelsavtal för hushåll, andelen omförhandlade avtal. Generationsmålet pekar på att det inte räcker med att utsläppen inom Sveriges gränser minskar: klimatpåverkan utanför Sveriges gränser får inte öka.
Gri ups

Klimatpåverkan statistik kemiska föreningen korsord
therese hasselgren
dåligt ledarskap
inauthor göran larsson
med media solutions

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra månads-, kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, planerade projekt och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet.


Rundabordssamtal rundabordssamtal
returpappercentralen i uppsala ab

Kött och chark - Livsmedelsverket

Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket publicerade den 14 maj 2020 preliminär statistik för helåret 2019. Den preliminära utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år.

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008. Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra månads-, kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, planerade projekt och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet. Drivkrafterna för klimatpåverkan är användningen av transporter, näringslivets produktion av varor och tjänster samt befolkningstillväxten.

Minskad klimatpåverkan Skräddarsydda uppdrag med tillhörande statistik kan länkas till er organisations miljömål och ert miljöcertifieringsarbete. Attraktivare arbetsgivare Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2016 nådde vi 99,99 procent vilket är en mycket hög siffra.